Wynajem świetlic wiejskich

Działalność świetlicy ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz działalności statutowej Sołectwa. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców wsi.

Zarządzającym świetlicami wiejskimi na terenie gminy Nowy Tomyśl jest Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Spółka z o.o. ul. Komunalna 2.

W celu wynajęcia świetlicy należy:

  1. Skontaktować się z Sołtysem celem ustalenia terminu wynajmu.
  2. Wypełnić wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu;
  3. Na wniosku uzyskać opinię gospodarza świetlicy dotyczącą terminu planowanego wynajęcia;
  4. Złożyć wniosek w PU ZGM, w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym wynajęciem;
  5. Zawrzeć umowę z PU ZGM, określającą szczegółowe zasady najmu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania ze świetlicy (§ 7 Załącznika Nr 1 do Regulaminu);
  6. Dokonać wpłaty w kasie PU ZGM lub na jego rachunek bankowy czynszu z tytułu najmu (razem z ryczałtowymi kosztami mediów) lub ryczałtowych kosztów za media na 3 dni przed planowanym wynajęciem;
  7. Zgłosić się do gospodarza świetlicy w celu przejęcia wynajętej świetlicy, przedstawiając zawartą umowę najmu świetlicy wraz z potwierdzeniem zapłaty czynszu za ten wynajem.

Wynająć świetlicę może tylko osoba pełnoletnia.

Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (udostępnieniu lub najmie) gospodarz świetlicy oraz osoba na rzecz której następuje przekazanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Z przekazania i odbioru spisują protokół zdawczo – odbiorczy (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

Z zasadami korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl można się zapoznać w Regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalenia opłat z tego tytułu

Wszelkich informacji można uzyskać w PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Spółka z o.o. ul. Komunalna 2 pod nr tel. 061 44 22 391 wew. 103, lub bezpośrednio u Sołtysa wsi.

Wykaz świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl zarządzanych przez PU ZGM

Świetlica wiejska w Borui Nowej
Sołtys: Marzena Matusiak
Telefon: +48 609 531 931

Świetlica wiejska w Cichej Górze
Sołtys: Marek Bińkowski
Telefon: +48 605 539 466

Świetlica wiejska w Glinnie
Sołtys: Estera Friedrich
Telefon: +48 602 723 800

Świetlica wiejska w Jastrzębsku Starym
Sołtys: Henryk Krzeszowski
Telefon: +48 607 242 192

Świetlica wiejska w  Kozich Laskach
Sołtys: Małgorzata Błachowiak
Telefon: +48 667 347 456

Świetlica wiejska w Nowej Róży
Sołtys: Henryk Jędrzejczak
Telefon: +48 665 012 885

Świetlica wiejska w Paproci
Sołtys: Radosław Halasz
Telefon: +48 604 888 889

Świetlica wiejska w Przyłęku
Sołtys: Bogusław Nawrot
Telefon: +48 609 489 212

Świetlica wiejska w Sątopach
Sołtys: Artur Wicher
Telefon: +48 664 029 923

Świetlica wiejska w Sękowie
Sołtys: Piotr Protas
Telefon: +48 607 095 165

Świetlica wiejska w Starym Tomyślu
Sołtys: Monika Dębicka
Telefon: +48 693 980 350

Świetlica wiejska w Szarkach
Sołtys: Bożena Pierzyńska
Telefon: +48 669 441 513