Organy spółki

Organami PU ZGM Nowy Tomyśl Sp z o.o. jest:
– Zgromadzenie wspólników
– Zarząd
– Rada nadzorcza

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą przede wszystkim sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej.
Gmina Nowy Tomyśl posiada 100% udziałów w Spółce.

Skład Zarządu

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Spółki składa się z:
Prezes Zarządu – Zofia Matuszczak

Skład Rady nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Stachowiak
Członek Rady Nadzorczej – Dawid Stopierzyński
Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Szaferska

Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa