Wynajem świetlic wiejskich

Działalność świetlicy ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz działalności statutowej Sołectwa. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców wsi.

Zarządzającym świetlicami wiejskimi na terenie gminy Nowy Tomyśl jest Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Spółka z o.o. ul. Komunalna 2.

W celu wynajęcia świetlicy należy:

  1. Skontaktować się z Sołtysem celem ustalenia terminu wynajmu.
  2. Wypełnić wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu;
  3. Na wniosku uzyskać opinię gospodarza świetlicy dotyczącą terminu planowanego wynajęcia;
  4. Złożyć wniosek w PU ZGM, w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym wynajęciem;
  5. Zawrzeć umowę z PU ZGM, określającą szczegółowe zasady najmu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania ze świetlicy (§ 7 Załącznika Nr 1 do Regulaminu);
  6. Dokonać wpłaty w kasie PU ZGM lub na jego rachunek bankowy czynszu z tytułu najmu (razem z ryczałtowymi kosztami mediów) lub ryczałtowych kosztów za media na 3 dni przed planowanym wynajęciem;
  7. Zgłosić się do gospodarza świetlicy w celu przejęcia wynajętej świetlicy, przedstawiając zawartą umowę najmu świetlicy wraz z potwierdzeniem zapłaty czynszu za ten wynajem.

Wynająć świetlicę może tylko osoba pełnoletnia.

Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (udostępnieniu lub najmie) gospodarz świetlicy oraz osoba na rzecz której następuje przekazanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Z przekazania i odbioru spisują protokół zdawczo – odbiorczy (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

Z zasadami korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl można się zapoznać w Regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalenia opłat z tego tytułu

Wszelkich informacji można uzyskać w PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Spółka z o.o. ul. Komunalna 2 pod nr tel. 061 44 22 391 wew. 103, lub bezpośrednio u Sołtysa wsi.